הגדלת הון מניות

מהות השירות

​דיווח על הגדלת הון מניות של חברה.​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • טופס הודעה בדבר הגדלת הון המניות הרשום

 

לצורך דיווח על הגדלת הון יש למלא את טופס 7 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .

 

 יש למלא בטופס את פרטי הגדלת ההון בלבד ואין לציין  בטופס את הסכום הכולל לאחר ההגדלה.

 

  ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות), בציון שמו ותפקידו.

מומלץ לצרף לטופס ההודעה מכתב נלווה בו יפורטו פרטי ההון לפני השינוי , השינוי המבוקש, ופרטי ההון לאחר השינוי .

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים במשרדי רשות התאגידים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • טרם הגשת הבקשה מומלץ לבצע בדיקה האם פרטי ההון אליו מתייחסים בבקשה, תואם לפרטי ההון  שמופיעים בנסח החברה.