ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 185 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7990| התשעט| תאריך פרסום: 15-11-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 2710 הודעות מאת הוועדות המקומיות 2727
חוברת 7989| התשעט| תאריך פרסום: 14-11-2018
הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק לפי חוק הממשלה 2690
הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2690
הודעה על הארכת הפטור ממכרז פומבי לפי החוק האמור 2690
הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 2690
הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה 2690
הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט 2690
הסמכה לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) 2691
הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור 2691
מינויים לפי פקודת המשטרה 2691
הודעה על הארכת סמכויות של ועדות מקומיות לדון בתכניות מסוימות לפי חוק התכנון והבנייה 2692
מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 2692
הודעה בדבר קביעת תקנים 2692
הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות 2693
תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה (ירושלים) 2693
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 2693
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות 2693
הודעות מאת הציבור 2694
חוברת 7988| התשעט| תאריך פרסום: 14-11-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 2658 הודעות מאת הוועדות המקומיות 2680
חוברת 7987| התשעט| תאריך פרסום: 13-11-2018
הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) 2634
הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט 2635
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2639
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2649
הודעות מאת הציבור 2652
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 2656
חוברת 7986| התשעט| תאריך פרסום: 13-11-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 2618 הודעות מאת הוועדות המקומיות 2631
חוברת 7985| התשעט| תאריך פרסום: 12-11-2018
מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) 2578
הודעה על מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים 2578
הודעה בדבר קביעת תקנים 2578
הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (חריש) 2578
הודעה על שינויים בפרסומים של הוראות תעבורה אווירית וכן של נקודות או נתיבים שנקבעו לפי סעיף 81 לחוק הטיס, התשע"א-2011 2579
הודעות הסדר במקרקעין 2579
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור 2580
הודעות מאת הציבור 2589
חוברת 7984| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 2566 הודעות מאת הוועדות המקומיות 2573
חוברת 7983| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
תמיכה לתמיכה של משרד החינוך בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים 2526
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2530
הודעה לפי חוק הצהרות מוות 2543
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2544
הודעות מאת הציבור 2550
חוברת 7981| התשעט| תאריך פרסום: 06-11-2018
מינוי פקיד הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין 2474
חידוש מינוי חבר לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי חוק הפטנטים 2474
הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ותקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) 2474
מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער 2474
מינוי חברים בוועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) 2475
מינוי חברי ועדת ערר לפי חוק אימוץ ילדים 2476
הודעה על אישור תכנית ניקוז לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 2476
הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על הדלק 2476
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2476
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 2478
הודעות מאת הציבור 2479
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 2480
חוברת 7982| התשעט| תאריך פרסום: 06-11-2018
הודעות מאת הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה 2482
12345678910...